56 99 92 00
post@bbf.no

Et annuitetslån er en låneform hvor det månedlige betalinsbeløpet er konstant. Det vil si at tidlig i løpetiden er rentedelen stor, mens avdragsdelen liten. Dette forholdet snur utover i løpetiden. Mot slutten av løpetiden vil forholdet mellom renter og avdrag være motsatt fra det den var i starten. Da vil avdragsdelen være den største delen meds rentedelen vil være mindre. Årsaken til at forholdet mellom renter og avdrag beveger seg på denne måten er at rentene alltid vil beregne av resterende lånebeløp. Her beregnes renten med en fast prosentdel av resterende beløp. Etter hvert som den resterende lånesummen reduseres ved innbetalte avdrag vil den beregnede renten bli mindre, og avdragsdelen tilsvarende større ettersom terminbeløpet alltid skal være likt. At terminbeløpene i et snnuitetslån er konstante forutsetter at renten er uendret i hele låneperioden. Dersom renten endres underveis vil man på ny regne ut et nytt forhold mellom avdrag og renter som tilsvarer et konstant terminbeløp for den gjenværende løpetiden.

Sammenligner vi et annuitetslån med et serielån med samme løpetid vil avdrags innbetalingene på et annuitetslån være lavere i begynnelsen og høyere mot slutten. Dette skyldes at ved et serielån vil avdragsbeløpet hver termin være konstant slik at det tidlig i løpetiden vil påløpe store terminbetalinger siden man både skal dekke rentene i tillegg til den konstante avdragsdelen. Mot slutten av løpetiden vil beløpet være mindre enn et tilsvarende annuitetslån. Dette skyldes at rentedelen er lav på grunn av en relativt lavere gjennværende lånesum. Gitt lik nedbetalingstid, vil annuitetslån alltid gi en høyere rentekostnad enn et serielån. Grundette er at men i serielånet betaler større avdrag tidlig i løpetiden. Dette gjør at et annuitetslån gjennom hele løpetiden vil ha et høyere restbeløp, slik at summen av alle rentebetalinger blir høyere enn i et serielån. Et annuitetslån er likevel den mest brukte låneformen. Dette skyldes at terminbeløpene er mer stabile, samt at man slipper store terminbeløp tidlig i løpetiden.

Søk her